اولترافیلتراسیون چیست؟

اولترافيلتراسيون (Ultrafiltration)، یک فیلتر غشایی جهت تصفیه آب با قابلیت حذف ذرات معلق، مواد کلوئیدی، باكتريها، ويروسها، پاتوژنهاي موجود، جهت توليد آب با خلوص بالا و SDI (ظرفیت رسوب گذاری درآب) پايين مي باشد. اولترافیلتراسیون، یکی از روش های جداسازی ترکیبات نامطلوب از یک سیال می باشد که این تکنولوژی برای حذف سایرمیکروارگانیزم های بیماری¬زای […]